"Nytt namn, ny logga, samma pålitlighet"

Miljö

På KJ Byggadmin tar vi miljöfrågor på största allvar och ser hur de blir alltmer centrala för våra beställare. Genom att integrera miljöaspekter tidigt i projekten och erbjuda ett omfattande kunnande inom området, säkerställer vi att varje projekt genomförs med hänsyn till miljön.

Vi stöttar våra klienter genom hela processen, från utformning av miljöplaner till noggrann uppföljning och implementering av hållbara metoder. Genom att integrera cirkulärt byggande i våra projekt, säkerställer vi inte bara att vi uppfyller miljölagstiftningen, utan också att vi aktivt bidrar till att förbättra miljön.

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig att integrera hållbarhetsaspekter i dina byggprojekt och skapa en positiv miljöpåverkan.

Bas-P & Bas-U (Byggarbetsmiljösamordnare)

För varje byggprojekt krävs utnämning av både en BAS-P (Bygg- och arbetsmiljösamordnare för planering och projektering) och en BAS-U (Bygg- och arbetsmiljösamordnare för utförande). Hos KJ Byggadmin erbjuder vi specialister inom båda rollerna för att säkerställa en trygg arbetsmiljö. Genom att integrera arbetsmiljöhänsyn tidigt i planeringen och utförandet kan vi minimera risker och förebygga olyckor, och samtidigt uppfylla alla lagkrav och standarder.

Kontakta oss för att säkra en säker och hälsosam arbetsmiljö på ditt byggprojekt.

Hållbart byggande

Vår expertis sträcker sig över olika miljöcertifieringar, inklusive Sunda Hus, Byggvarubedömningen och Svanen. Med vår erfarenhet och djupa förståelse för miljöfrågor, vägleder vi din verksamhet mot en grönare framtid. Oavsett om det handlar om att skapa hälsosamma bostäder, miljövänliga byggmaterial eller hållbara produktionsprocesser, är vi din pålitliga partner för att göra verklig skillnad för planeten och din verksamhet

Avfallstrappan (avfallshierarkin EU-direktiv)

Avfallstrappan, eller “avfallshierarkin”, är ett EU-direktiv som implementerats i den svenska miljöbalken och reglerar hanteringen av avfall. Den består av fem nivåer: minimera, återanvända, återvinna, utvinna energi och deponera. Denna hierarki styr hur avfall ska behandlas och syftar till att främja en hållbar och effektiv hantering av resurser.

Cirkulärt Byggande (Plan och Bygglagen PBL)

Cirkulärt byggande fokuserar på att minimera avfall och främja återanvändning samt materialåtervinning. Det är en central del av den cirkulära ekonomin och erbjuder möjligheter för fastighets- och byggbranschen att minska klimatpåverkan och bevara den biologiska mångfalden.

Miljöbyggnad (svensk miljöcertifiering för svenska förhållanden)

Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader. Över 2300 byggnader är redan certifierade eller preliminärt certifierade enligt Miljöbyggnad. Genom denna certifiering granskas miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda av en oberoende tredje part.